МТФ Прием 2011

Официалната церемония по награждаване на победителите в конкурса "Моят 3D свят 2018" ще се състои на 10.07.2018 г. от 15 ч. в зала 3201 на МТФ на ТУ-София.

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2018-2019 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по две специалности:

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Конкурс "Моят 3D свят" 2018

 

Тържественото връчване на дипломите на Випуск 2017 на МТФ, специалности МТТ, ИТ, КПТМ и ИЕ ОКС „бакалавър“ и „магистър“, ще се проведе на 16.02.2018 г. от 15.00 часа в зала 3239.
Поканват се всички студенти, преподаватели и служители на тържеството.

 

Разписи магистри - задочно обучение

КПТМ - курс I

КПТМ - курс II

Инженерна екология - курс I

 

ПРИЕМ МАГИСТРИ - КЛАСИРАНЕ

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2017-2018 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" по следните специалности:

 

Специалност: КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КПТМ)

Код по ЕСТКМCADM
Образователно-квалификационна степенМагистър
Форма на обучениередовно и задочно обучение
Срок на обучение1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършванедипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство - без изравнително обучение.

Специалност: ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ДИТ)

Код по ЕСТК МMЕT
Образователно-квалификационна степенМагистър
Форма на обучениередовно и задочно обучение
Срок на обучение1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършванедипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
 За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство - без изравнително обучение.

 

 

 

Специалност: ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

Код по ЕСТК МЕЕСО
Образователно-квалификационна степен Магистър
Форма на обучение редовно и задочно обучение
Срок на обучение 1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от области 4. Природни науки, математика и информатика и  5. Технически науки - без изравнително обучение.

 

Необходими документи за кандидатстване

  Молба по образец
  Документ за завършено висше образование
  Платена такса за кандидатстване

 

СРОКОВЕ

Срок за подаване на документи: 01.09.2017 г. – 10.10.2017 г.
Класиране на кандидатите: 11.10.2017 г.
Обявяване на резултатите: 11.10.2017 г.
Записване: 12.10.2017 г. – 16.10.2017 г.
Начало на учебната година: 16.10.2017 г.

 

Справки и записвания: Технически университет – София, МТФ, блок 3, учебна канцелария на МТФ, каб. 3228, тел. 02 / 965-3611

 

Указания за първокурсници, редовно обучение

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2017-2018 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по две специалности:

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Индустрия 4.0 - лекция на проф. Живка Овчарова - презентация:
http://mtf.tu-sofia.bg/Ovtcharova-June-16-2017.pdf

 

Конкурс "Моят 3D свят" 2017

 

Инж. Светослав Стоев, докторант в кат. ТММ при МТФ, с наградата на фондация ЕВРИКА за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2016 г. (2017)

 

Линк за регистрация в Alumni базата данни на МТФ

http://goo.gl/mjRzEu

 

Тържественото връчване на дипломите на Випуск 2016 на МТФ, специалности МТТ, ИТ, КПТМ и ИЕ, ОКС „бакалавър“ и „магистър“, ще се проведе на 09.02.2017 г. от 14.30 часа в зала 3239. 
Поканват се всички студенти, преподаватели и служители на тържеството.

 

гл. ас. д-р инж. Явор Софронов бе удостоен с наградата МЛАД ИНЖЕНЕР на 2014-15 г. на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България, 22.12.2016 г.

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2016-2017 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" по следните специалности:

 

Специалност: КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КПТМ)

Код по ЕСТКМCADM
Образователно-квалификационна степенМагистър
Форма на обучениередовно и задочно обучение
Срок на обучение1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършванедипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство - без изравнително обучение.

 

Специалност: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)

Код по ЕСТК МMЕT
Образователно-квалификационна степенМагистър
Форма на обучениередовно и задочно обучение
Срок на обучение1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършванедипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
 За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство - без изравнително обучение.

 

Специалност: ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

Код по ЕСТК МЕЕСО
Образователно-квалификационна степен Магистър
Форма на обучение редовно и задочно обучение
Срок на обучение 1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от области 4. Природни науки, математика и информатика и  5. Технически науки - без изравнително обучение.

 

Необходими документи за кандидатстване

  Молба по образец
  Документ за завършено висше образование
  Платена такса за кандидатстване

 

СРОКОВЕ

Срок за подаване на документи: 01.09.2016 г. – 10.10.2016 г.
Класиране на кандидатите: 11.10.2016 г.
Обявяване на резултатите: 11.10.2016 г.
Записване: 12.10.2016 г. – 17.10.2016 г.
Начало на учебната година: 17.10.2016 г.

 

Справки и записвания: Технически университет – София, МТФ, блок 3, учебна канцелария на МТФ, каб. 3228, тел. 02 / 965-3611

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2016-2017 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по две специалности:

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

ПРИЕМ МАГИСТРИ - КЛАСИРАНЕ

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2015-2016 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по две специалности:

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА ДЕКАНА НА МТФ КЪМ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

 

Спонсори на честванията "70 години МТФ"

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2015-2016 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" по следните специалности:

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КПТМ)

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

 

Срокът за предаване на разработените модели за Конкурса за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти "Моят 3D свят" се удължава до 24:00 ч. на 24.05.2015 г.

 

Дни на отворените врати на МТФ

 

Конкурс за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти

Жури на конкурса:
1. проф. д-р инж. Георги Тодоров - Декан на МТФ на ТУ-София
2. доц. д-р инж. Манахил Тонгов - Зам.-декан на МТФ на ТУ-София
3. доц. д-р инж. Александър Цокев - Факултетен координатор "Информационно осигуряване" на МТФ на ТУ-София
4. ас. инж. Явор Софронов - МТФ на ТУ-София
5. д-р инж. Цветан Стоянов - DiTra
6. инж. Виктор Митов - Kontrax

 

Тържественото връчване на дипломите на випуск 2014 на МТФ, специалности МТТ и КПТМ, ОКС „бакалавър“ и „магистър“, ще се проведе на 13.02.2015 г. от 14:00 часа в зала 3239.

 

Проф. Георги Тодоров вписан в Златната книга на българските откриватели и изобретатели на Патентното ведомство на РБ.

http://bnt.bg/news/nauka-i-tehnologii/patentnoto-vedomstvo-vra-chi-nagradite-za-izobretatel-i-inovativna-firma-na-godinata

https://www.youtube.com/watch?v=WfjSJNKSuDs&feature=youtu.be

 

Доц. д-р инж. Лъчезар Стоев, МТФ - удостоен с наградата "Изобретател на годината" 2014 на ПВ на РБ в категория "Машиностроене и строителство"

 

Проф. Георги Тодоров в ОЩЕ НЕЩО по NEWS7

http://news7.bg/predavania/oshte-neshto/vsichki-videa/balgarin-polozhil-osnovite-na-kseroksa/130638#.VMD1qSSey70
https://www.youtube.com/watch?v=DALcbqLCDzk&feature=youtu.be

 

Ден на отворените врати по проект BG161PO003-1.2.04-0037-C0001

На 14.11.2014 г. от 11:00 до 17.00 часа в зала 3113 в рамките на Ден на отворените врати по проект BG161PO003-1.2.04-0037-C0001 „Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ще бъде показано доставеното по проекта оборудване.

 

Официалното откриване на учебната 2014-2015 г. за магистрите от МТФ ще се проведе на 23.10.2014 г. от 15.30 часа в зала 3201.

 

На 22.10.2014 г. от 17:00 часа в зала 3201 ще се състои тържествено откриване на:

 

ПРИЕМ МАГИСТРИ - КЛАСИРАНЕ

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2014/2015 Г. И СРЕЩА С ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ОТ НОВАТА СЪВМЕСТНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕЖДУ ФКСУ И МТФ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА" - 29.09.2014 Г., 12.45 Ч., ЗАЛА 1409.

 

ВИДЕО - https://95.87.252.82/videos/video/87/

 

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2014/2015 Г. И СРЕЩА С ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ОТ МТФ - 29.09.2014 Г., 12.00 Ч., ЗАЛА 3129.

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2014-2015 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" по следните специалности:

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КПТМ)

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

 

 

 

В рамките на кандидат-студентската кампания 2014-2015 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "бакалавър" по две специалности:

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА ДЕКАНА НА МТФ КЪМ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТУ-СОФИЯ ЗА ПРИЕМА И ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА

http://priem.tu-sofia.bg

 

На 07.03.2014 г. бе подписан договор за двустранно сътрудничество между МТФ на ТУ-София и Технолошко-металуршки факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ Скопје.

 

На 31.01.2014 г. от 14.00 часа в зала № 3239 се състоя ВРЪЧВАНЕТО НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2013 ОТ МТФ

Снимки и видео можете да намерите на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/tus.fit

 

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2013 ОТ МТФ - 31.01.2014 г. от 14.00 часа в зала № 3239.

 

 

Информационен ден по проект BG051PO001-3.3.06-0046 на МТФ по ОП РЧР - 13.11.2013 г., 14.30 ч., зала 3201

 

МТФ - СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ по програма ERASMUS за учебната 2013/2014 г.

 

Научни изследвания и иновации в Чешката Република
Европейска оперативна програма “Изследване и развитие за иновации” (Research and Development for Innovation)

проучване на чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков

 

Безплатен опреснителен курс по Механика I

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2013/2014 Г. И СРЕЩА С ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ОТ МТФ - 30.09.2013 Г., 11.30 Ч., ЗАЛА 3129.

 

"ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" 2013 на ТУ-София - 03.10.2013 Г., 10-18 Ч. - ВКЛЮЧЕНИ ЛАБОРАТОРИИ НА МТФ:

лаб. №
Име на лабораторията
3113
Лаборатория по бързо прототипиране
3119
Лаборатория по бързо прототипиране
3109
Лаборатория по виртуална реалност 
3208
Компютърен клас
3112
Технология на машиностроенето
3114
Металорежещи машини

 

 

 

 

 

 

 

МТФ с проект по програма BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” (виж повече)

 

На вниманието на студентите от МТФ, относно ползване на електронни форми за дистанционно обучение.

Вашето обучение в МТФ ще е свързано с ползване на технологията на електронното обучение. Кликнете на темите по-долу, където ще намерите важна информация по тези аспекти:

за проекта, въвеждащ електронното обучение в МТФ

как ще учите

как може да участвате в проекта

портал за електронно и дистанционно обучение на МТФ

 

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ С ДОКТОРАНТИ НА СЪСТАВА НА ЦЕЛЕВАТА ГРУП ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0046 НА МТФ ПО ОП РЧР - срок: 31.07.2013 г.

 

Информационен ден по проект BG051PO001-3.3.06-0046 на МТФ по ОП РЧР - 03.07.2013

 

Информационен ден по проект BG051PO001-3.3.06-0046 на МТФ по ОП РЧР - 23.04.2013

 

МТФ в бТВ - бTV Новините - Централна емисия

(Излъчено на: 29.03.2013 г. - http://btvnews.bg/video/emisii/btv-novinite-tsentralna-emisiya-29-03-2013-g.html)

 

МТФ в "На кафе" - НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

(Излъчено на: 2013-02-06 09:30 - http://play.novatv.bg/play/298370/)

 

МТФ на Търговското изложение MachTech & METAL - Inter expo center - Щанд D7

8 МАРТ (петък)

ЗОНА БИЗНЕС ФОРУМ, ЗАЛА 3

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София,
Виртуално и физическо прототипиране,
Автори: проф. Георги Тодоров, д-р Костадин Камберов и докт. Явор Софронов

 

На 25.01.2013 г. се състоя тържествено връчване на дипломи на МТФ на ТУ-София.

 

 

МТФ с втори проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ДЕКАН НА МТФ, УДОСТОЕН С ОТЛИЧИЕТО „ЗЛАТНА КНИГА” ЗА ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА

 

Гл. ас. д-р инж. Светослав Савчев от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата „Млад инженер на 2011 г.” на ФНТС

 

МТФ С ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Резултати от анкетата, проведена с абсолвенти на МТФ (випуск 2006 и 2007 г.), по време на тържественото връчване на дипломите на 10.02.2012 г.

 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ДИПЛОМ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕСЕНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР ПЛОВДИВ 2011

 

Ректорът на ТУ-София проф. д-р Марин Христов и Деканът на МТФ доц. д-р Георги Тодоров в предаванетето "Часът на Милен Цветков" по телевизия NOVA - 16.09.2011

 

ДОСТИЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА