МТФ Прием 2011

ФИТ традиционно е факултетът на ТУ-София, който е на едно от първите две места по привлечени средства от научно-изследователска и развоина дейност. Факултетът е реализирал и реализира в момента както проекти с публично финансиране, така и значителен брой индустриални проекти.

 

Най-значимите към момента проекти за факултета с публично финансиране са

(Договор № Д00-106-5/12.2008 г. между НИС при ТУ-София и ФНИ, МОМН)
Ръководител: проф. д-р инж. Георги Тодоров
П Р О Е К Т
„Триботехнологични изследвания и окачествяване на композитни материали и покрития, смазвани с биоразградими течности” по програма на МОМН Конкурс за двустранно сътрудничество между Румъния и България – 2010 г.
(Договор №ДНТС 02/12/2010 г. между НИС при ТУ-София и ФНИ, МОМН)
Ръководител от страна на България: доц. д-р инж. Мара Кандева, МТФ на ТУ-София.
Ръководител от страна на Румъния: проф. д-р инж. Андрей Тудор от Политехнически университет - Букурещ, катедра „Трибология и машинни елементи”.