МТФ Прием 2011

Специалност: Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

Код по ЕСТК ВCADM
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – СофияЗа специалността

Подготвя широко профилни машинни инженери със задълбочена компютърна подготовка и насоченост към съвременните софтуерни технологии (CAD/CAM/CAE, включващи 3D технологии, виртуално инженерство и управление на инженерна информация). Универсалният характер на специалността се гарантира от солидната фундаментална, общообразователна и специализирана подготовка. Тя включва знания за:
• същността на физическите явления, производствените процеси и технологии;
• структурата, свойствата и метоите за получаване на машиностроителните материали, машинните компоненти и изделия;
• същността на технологичните процеси за проектиране, конструиране, изработване, сглобяване и контрол;
• технологичните възможности на съвременните производствени машини и съоръжения;
• приложението на средствата и технологиите на тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство;
• инженерните процеси в областта на машиностроителните технологии;
• интегриране с все по-широко използване на информационните технологии и методите и средствата за обработване на информационни потоци.

Защо да избера тази специалност?

• Актуалност: Обучението в специалността е съобразено с най-съвременните CAD/CAM/CAE технологии, средства и технологии на тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство и управление на инженерна информация, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.
• Професионално развитие: Подготовката по тази специалност отваря вратите на множество съвременни компании:
- развиващи своите нови продукти в индустриални области като автомобилостроене, мехатроника, инструменталното производство; индустриална автоматизация и вътрешно заводската логистика;
- специализирани във внедряване на информационните технологии и CAD/CAM/CAE и PLM системи в предприятията;
- производствени фирми в целия спектър на индустрията.
• Образование: Завършващите специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” бакалаври могат да кандидатстват и да продължат обучението си в ОКС „Магистър”. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Какви са изискванията за прием?

С конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – София.

Какво ще уча?

Специализираната подготовка по “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” включва:
• Овладяване и използване на тримерни моделиери от висок клас;
• Запознаване с методите за бързо създаване на формообразуващи инструменти (Rapid Tooling).
• Познания за управление на инженерните и инженеринговите процеси в разпределена среда.
• Умения за разработване на машиностроителни продукти с помощта на компютърните технологии и виртуалното инженерство.
• Базисни знания в компютърни мрежи, езици за програмиране и мултимедийни и WEB технологии.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от специалността могат да използват възможностите на програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

Завършилите специалността ще могат да работят като:
Проектанти и конструктори, част от развитието на иновативни продукти и процеси, като:
- проектират, изследват и развиват нови продукти и системи;
- проектират, конструират и индустриализират машини, съоръжения и технологична екипировка на основата на CAD/CAM технологиите.
Технолози и организатори на производствени процеси в развиващата се индустрия в България, като:
- разработват управляващи програми и настройват технологични и производствени системи с ЦПУ с приложение на CAD/CAM;
- осъществяват организация и управление на производствени звена чрез PLM технологиите на фирмено и корпоративно ниво.
Информационни мениджъри и водещи специалисти в малки и средни предприятия във всички области на индустрията, като:
- внедряват и ефективно прилагат информационните технологии и CAD/CAM/CAE и PLM системи в предприятията;
- извършват информационен и ресурсен мениджмънт на инженерингови процеси в производството и развитието на нови продукти и системи в условия на разпределена среда.
Завършилите тази специалност работят в европейски фирми с предприятия в България, като: Visteon Electronics Bulgaria, Sensata Technologies Bulgaria ltd, Hyundai Heavy Industries Bulgaria, Hewlett Packard Bulgaria, Experian Bulgaria, Volacom, Aurubis Bulgaria, Астроида ООД, Acom, Бъдещност АД, BePro, Ванико ООД, Веспа, ДиТра ООД, Зора-85 ЕООД, Интехна АД, INTEX, Карлсберг България АД, Кяшиф ЕООД, KONTRAX, Л-Клас“ ООД, ЕТ „Логотех“, Милара ООД, Оптикс АД, ОБО Беттерманн ЕООД, Полимета С ООД, Прострийм Груп ЕООД, Стомана Индъстри АД, СПАРКИ ЕЛТОС АД, Техноръбър ООД.

Лабораторна и изследователска инфраструктура

Факултетът по индустриални технологии разполага с най-модерна лабораторна база и учебна инфраструктура и лицензиран софтуер от най-високо ниво. В лекциите и упражненията се използва цялостно материалната и информационна база на факултета, която включва:
• 5 компютърни класове с много добро хардуерно и софтуерно осигуряване;
• 5 учебни зали, оборудвани с модерни мултимедийни системи;
• учебни лаборатории, оборудвани със съвременни CNC машини (модерна ерозийна машина, 3 и 5 координатни обработващи центри - Haas, РАИС М400, МС 032, Sauer Ultrasonic 20), 3D скенери (NextEngine, Ceramill MAP 400), измервателна техника и друго специализирано оборудване.
Също така се използват активно материално техническата и кадровата база на двата университетски центъра – „Център за виртуално инженерство” и „Център за върхови постижения”, в работата на които дейно участват преподавателите по ключови дисциплини. Двата центъра са водещи в България в областта на виртуалното инже­нерство и микротехнологиите и разполагат с най–модерна материална база като:
• единствената у нас система за виртуална реалност с интеракция на потребителя с тримерните обекти;
• софтуерно осигуряване от най-висок клас за модели­ране и 3D проектиране (Pro/Engineer, SolidWorks) и за инже­нерни анализи и симулации (ANSYS/Fluent, MSC Adams, QForm, ProCast, SysWeld) с натрупан повече от 10 години опит в приложението им за учебни и индустриални цели;
• система за бързо прототипиране SolidScape R66+;
• система за бързо прототипиране Dimension Elite;
• единствената в България система за микро лазерни обработки DMG LaserTec 40;
• единствената в България система за директно изра­ботване на детайли чрез селективно лазерно разстопяване SLM 125;
• сканиращ електронен микроскоп Carl Zeiss EVO MA10.

 

 

© 2023 Факултет по индустриални технологии

Технически университет – София