МТФ Прием 2011

Специалност: ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Код по ЕСТК ВDIT
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – СофияЗа специалността

Бакалавърската програма „Дигитални индустриални технологии“ има за цел подготовката на ново поколение машинни инженери, ориентирано към Индустрия 4.0 (Industry 4.0). Програмата е основана на солидни теоретични и фундаментални знания в областта на машинното инженерство, дигиталните технологии и информатиката, базирани на платформата Индустрия 4.0. Програмата завършват инженери със задълбочена фундаментална подготовка в областта на машиностроителните производствени процеси и технологии. Тази подготовка включва знания и умения за работа със съвременните компютърни технологии и индустриални системи, както и приложението им в различни индустриални области и глобалната дигитална икономика.

Защо да избера тази специалност?

Дигиталните технологии са в основата на съвременната бизнес среда, на индустрията и производствените технологии с многостранни кариерни перспективи. За специалисти, които притежават задълбочени познания в сферата на информационните и дигитални технологии и инженеринга търсенето от страна на бизнеса расте непрекъснато както в страната, така и във всички развити страни. Специалистите, завършили тази специалност имат знания и умения в областта на:
• методи, средства и технологии за проектиране, моделиране, симулиране и адаптиране на софтуерни системи;
• 3D геометрично моделиране и CAD системи;
• познания и умения за дигитализирани производствени процеси и технологии, програмиране на индустриални системи и CAM;
• технологични възможности и развитие на съвременните производствени машини и съоръжения;
• средства и методи на виртуалното инженерство;
• технологии на дискретната симулация, интернет технологиите и големи обеми данни;
• методи и средства за изграждане на компютърни и индустриални мрежи и комуникации.
Завършилите бакалаври ще могат да продължат обучението си в ОКС „магистър”, а изявени студенти от специалността се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети и по теми, възлагани от водещи европейски и световни фирми. ФИТ поддържа многостранни връзки и партньорствa с редица чуждестранни висши учебни заведения и много фирми. Затова обучението в специалността е съобразено с най-новите постижения в областта на технологиите, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети и фирми в Англия, Германия, Франция, Италия, САЩ и др.

Какви са изискванията за прием?

С конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – София.

Какво ще уча?

Обучението е структурирано в 8 семестъра и дипломен проект. В първите две години се изучават дисциплини от инженерен, информационен и технологичен характер за изграждане на теоретична и научна основа, както за специалните дисциплини, които са разположени в третата и четвъртата година, така и за учене през целия живот. По-важните предметни области на изучаване са:
• основна подготовка по математика, физика, химия и информатика, специализирана езикова подготовка;
• средства и технологии на инженерната графика, материалознанието и механиката, поведение на материалите и машините и техните елементи;
• производствените процеси и свързаните с тях дигитални технологии, методите за получаване на съвременни инженерни материали за машинни, компоненти и изделия и технологичните възможности на съвременните производствени машини и съоръжения;
• средства и технологии на 3D моделиране и CAD системи, виртуално инженерство, дискретна симулация и инженерни анализи – CAE системи;
• технологичните процеси, както и интегрирането им с информационните технологии- CAM системи, методите и средствата за обработване на информационни потоци, индустриални комуникации, интернет на нещата;
• мултимедийни, интернет и облачни технологии;
• 3D printinig технологии, 3D графика и виртуална реалност;
• управление на инженерните и инженеринговите процеси (PDM, ERP системи) и големи обеми данни;
• индустриални мрежи, комуникации и кибер сигурност;
• индустриален мениджмънт, маркетин и др.


Възможности за студентска мобилност

Студентите от специалността могат да използват възможностите на програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

Завършилите специалността ще могат да работят:
• като технолози, проектанти, информационни мениджъри, системни администратори, разработчици на индустриални софтуерни продукти и услуги и разработчици на индустриални мрежи във всички области на индустрията;
• в предприятия в сферата на машиностроителното производство, инженерингови фирми в областта на индустриалната автоматизация;
• в областта на анализ, планиране и оптимизация на производството и процесния инженеринг;
• като процесни и сервизни инженери, поддържане и управление на качеството и тестване;
• в компании, създаващи и развиващи нови индустриални информационни системи;
• в компании, създаващи и развиващи индустриални системи;
• в консултантски компании и фирми, специализирани във внедряване на дигиталните технологии, NC и CAM програмиране, интернет-базирани системи в предприятията както и в държавната и корпоративна администрация.

Лабораторна и изследователска инфраструктура

Факултетът по индустриални технологии разполага с най-модерна лабораторна база и учебна инфраструктура и лицензиран софтуер от най-високо ниво. В лекциите и упражненията се използва цялостно материалната и информационна база на факултета, която включва:
• 5 компютърни класове с много добро хардуерно и софтуерно осигуряване;
• 5 учебни зали, оборудвани с модерни мултимедийни системи;
• учебни лаборатории, оборудвани със съвременни CNC машини (модерна ерозийна машина, 3 и 5 координатни обработващи центри - Haas, РАИС М400, МС 032, Sauer Ultrasonic 20), 3D скенери (NextEngine, Ceramill MAP 400), измервателна техника и друго специализирано оборудване.
Също така се използват активно материално техническата и кадровата база на двата университетски центъра – „Център за виртуално инженерство” и „Център за върхови постижения”, в работата на които дейно участват преподавателите по ключови дисциплини. Двата центъра са водещи в България в областта на виртуалното инже­нерство и микротехнологиите и разполагат с най–модерна материална база като:
• единствената у нас система за виртуална реалност с интеракция на потребителя с тримерните обекти;
• софтуерно осигуряване от най-висок клас за модели­ране и 3D проектиране (Pro/Engineer, SolidWorks) и за инже­нерни анализи и симулации (ANSYS/Fluent, MSC Adams, QForm, ProCast, SysWeld) с натрупан повече от 10 години опит в приложението им за учебни и индустриални цели;
• система за бързо прототипиране SolidScape R66+;
• система за бързо прототипиране Dimension Elite;
• единствената в България система за микро лазерни обработки DMG LaserTec 40;
• единствената в България система за директно изра­ботване на детайли чрез селективно лазерно разстопяване SLM 125;
• сканиращ електронен микроскоп Carl Zeiss EVO MA10.


Програмата се поддържа от водещи фирми в технологичния сектор, с които факултета има споразумения за стажантски програми като: Visteon Electronics Bulgaria, Sensata Technologies Bulgaria ltd, Hyundai Heavy Industries Bulgaria, Hewlett Packard Bulgaria, Experian Bulgaria, Volacom, Aurubis Bulgaria, Астроида ООД, Acom, Бъдещност АД, BePro, Ванико ООД, Веспа, ДиТра ООД, Зора-85 ЕООД, Интехна АД, INTEX, Карлсберг България АД, Кяшиф ЕООД, KONTRAX, Л-Клас“ ООД, ЕТ „Логотех“, Милара ООД, Оптикс АД, ОБО Беттерманн ЕООД, Полимета С ООД, Прострийм Груп ЕООД, Стомана Индъстри АД, СПАРКИ ЕЛТОС АД, Техноръбър ООД