МТФ Прием 2011

Специалност: Интелигентни системи и изкуствен интелект

Код по ЕСТК ВISAI
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект (на български език)“, се образува, като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибави една от следните оценки:

  • най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

- математика, умножена по 3;
- или по физика, умножена по 3;
- или профилираща матура по математика, умножена по 3;
- или профилираща матура по физика, умножена по 3;

  • или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.
  •  

    Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността “Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език)“ се образува съгласно посочената методика след успешно издържан зрелостен изпит (матура) по английски език, или признат сертификат за владеене на езика.

За специалността

Мултидисциплинарна бакалавърската програма „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ е разработена по проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Разработена е съвместно с партньорите по проекта: Технически университет – Габрово, Химикотехнологичен и металургичен университет и Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски",Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и е подкрепена от Бош Инженеринг Център София.
Основна цел на обучението по специалността „Интелигентни системи и изкуствен интелект" е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща подготовка и задълбочени знания, които да развиват нови идеи в областта на интелигентните системи и изкуствения интелект. Те са водещи специалисти по разработване и прилагане на принципите, методите и средствата на изкуствения интелект, създаване, изграждане и прилагане на интегрирани интелигентни системи и информационни платформи в условията на световния пазар. Подготовката включва знания и умения за работа със съвременни компютърни технологии и индустриални системи, както и приложението им в различни индустриални области и глобалната дигитална икономика. Обучението по специалността е съобразено с изискванията и нуждите на съвременната ИКТ индустрия от четвърто поколение (Industry 4.0) и обхваща най-актуалните средства и дигитални технологии, виртуалното инженерство, интернет и облачни технологии, управлението на инженерна информация, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

 

Защо да избера тази специалност?

Студентите ще получат специална подготовка за професионални позиции, позволяващи успешна реализация в различни сфери на инженерната, проектантската, изследователската, експертната и много други креативни и управленски дейности. Широкият профил и познанията в областта на изкуствения интелект позволяват на завършилите студенти да се реализират успешно като участници и ръководители на инженеринга, изследователски и аналитични звена, експерти, консултанти, анализатори и т.н. По време на обучението си студентите се запознават с актуалните методи и технологии в областта на изкуствения интелект и възможностите за прилагането им; развиват способността да се адаптират към динамично променяща се работна среда и технологична ситуация; развиват възможности за самообучение и самоусъвършенстване. Специалността осигурява обучение и придобиване на умения, необходими за кариера в много широк спектър от области.
Завършилите студенти придобиват умения за дейности като: познаване, интерпретиране и прилагане на теории, концепции, принципи и закономерности в областта на изкуствения интелект; формулиране на адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или неточна информация в условия на несигурност, както и развитие на способности за адаптиране към динамично променяща се среда; прилагане на иновативни и интелигентни методи и инструменти при решаване на сложни задачи; проектиране, внедряване и настройка на интелигентни системи с възможности за самообучение и самоусъвършенстване. Въз основа на това те ще бъдат конкурентоспособни както в България, така и в Европа и Европейското образователно пространство.

 

Какво ще уча?

Фундаменталното обучение по специалността „Интелигентни системи и изкуствен интелект" се провежда през първите четири семестъра и се изгражда на базата на широк спектър от теоретични и практически знания по математически и матричен анализ, дискретни структури, физика/химия, обектно-ориентирано програмиране, математическо моделиране и диференциални уравнения, инженерна графика, материалознание, приложна информатика, синтез и анализ на алгоритми, механични системи, статистически методи и анализ на данни, системи за управление на бази данни, интернет технологии в индустриални среди, числени методи, индустриални технологии, електроника и сензорика. Получените знания целят постигането на инженерни и технологични познания, интерпретиране и прилагане на концепции, принципи и технологии в областта на интелигентните системи и изкуствения интелект.
Специалната подготовка включва изучаването на задължителни дисциплини, свързани с иновативните технологии на интелигентните системи и инженерните приложения на изкуствения интелект. В тази насока в процеса на обучението, студентите ще придобият знания и умения в областите изкуствен интелект и интелигентни системи, представяне и моделиране на знания, основи на роботиката, изследване на операциите и вариационни методи, експертни системи, онтологии и семантични мрежи, размити множества и приложения, невронни мрежи и дълбоко обучение, машинно обучение и изкуствен интелект, управление на жизнения цикъл на продуктите, разпознаване на образи, извличане на знания от данни.
Специализиращата подготовка предвижда избираеми академични дисциплини от областите: големи обеми от данни и анализ на данни,блокчейн технологии, бази от знания, проектиране на информационни системи, инженерни анализи, управление на данни за продукта и оперативно планиране (PDM и ERP системи), компютърни мрежи и индустриални комуникации, индустриални роботизирани системи и технологии, адитивни технологии (3D принтинг), разширена и добавена реалност, интернет на нещата в индустрията, технологии за индустриални големи обеми данни, облачни технологии, сигурност на индустриалните информационни системи, 3D технологии и виртуална реалност, както и мениджърски дисциплини управление на проекти, интелектуална собственост и технологично предприемачество.

 

Възможности за студентска мобилност

Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

 

Моята реализация

Завършилите специалисти могат успешно да работят в:
Завършилите специалността могат да се реализират успешно и в непроизводствени сфери (транспорт, логистика, медицина, опазване на околната среда, сградна автоматизация, строителство и др.). Те могат да бъдат участници в инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, преподаватели както и да заемат управленски и ръководни длъжности.