МТФ Прием 2011

Специалност: ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ДИТ)

Код по ЕСТК МDIT
Образователно-квалификационна степен Магистър
Форма на обучение редовно и задочно обучение
Срок на обучение 1 година за редовна и 1 година за задочна форма
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – София
За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ – София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки и ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

 

Магистърската програма по „Дигитални индустриални технологии“ има за цел подготовката на ново поколение машинни инженери, ориентирано към концепцията – „Индустрия 4.0“ (Industry 4.0). Тя е проектно-ориентирана и е основана на солидни теоретични и надграждащи спрямо бакалавърското обучение знания в машинното инженерство и дигиталните технологии, базирани на актуалната платформа Industry 4.0. Пакетите от които студентите могат да изберат са „процесни технологии и симулации“ и „проектиране на формообразуващи инструменти“. Програмата завършват магистър инженери със задълбочена разширена подготовка в областта на машиностроителните производствени процеси, проектантските технологии, потока на данни в индустрията и тяхното съхранение и обработка, симулирането на производствени процеси и моделирането им и др. Тази подготовка включва знания и умения за работа със съвременните компютърни технологии и индустриални системи, както и приложението им в различни индустриални области и глобалната дигитална икономика.

Достъп до по-нататъшно обучение

Завършилите специалност “Дигитални индустриални технологии” магистри могат да кандидатстват и да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ - София или в чужбина в подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Актуалност

МТФ поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения и много фирми. Затова обучението в специалността е съобразено с най-новите постижения в областта на технологиите, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Обща характеристика на обучението

Обучението в магистърска специалност “Дигитални индустриални технологии” се осъществява по следните магистърски програми:


Образователни и професионални цели

Целта на магистърското обучение е да даде задълбочена подготовка по фундаментални дисциплини, като надстройка на изучаваните в ОКС „Бакалавър”. За постигане на по-голяма мобилност на завършилите магистри, се дава акцент на приложни дисциплини, които дават знания, умения и навици, съответстващи на съвременното ниво на развитие на технологиите и техниката. Успешно завършилите отделните програми магистри трябва да:


Реализация на завършилите специалисти

Обучението по отделните магистърски програми от специалност “Дигитални индустриални технологии” осигурява широка база от теоретични познания и практически умения за проектантска, изследователска и производствена дейност в областта на дигиталните индустриалните технологии и техника, което позволява на завършилите да намират много добър прием в държавни и частни фирми в България и в чужбина. Завършилите тази специалност ще могат да работят: