МТФ Прием 2011

Факултет по индустриални технологии

ФИТ подготвя специалисти в областта на машиностроенето и технологиите със самочувствието на родоначалник на техническото образование в България. От първата учебна 1945/1946 година до сега са подготвени хиляди инженерни кадри, намерили професионална реализация както в промишлените предприятия в нашата страна, така и в много други страни по всички континенти. МТФ е бил винаги и водещ национален център в областта на научно изследователската и приложната дейност.

Структура

Катедра „Материалознание и технология на материалите”

Катедрата провежда обучение по дисциплините “Материалознание” и “Технология на материалите“ за студентите от ФА, ЕФ, ЕМФ, МФ, МТФ, СФ и ФТ. Нейни преподаватели водят курсове във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт и във Факултета за английско инженерно обучение.
Към катедрата функционират научноизследователски лаборатории „Електрофизични технологии за термична обработка на металите” , „Механични изпитвания на металите” и „Трибология”.

Катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”

Преподавателите от катедрата обучават на български, немски и френски език студенти от 9 факултета на ТУ – София (МТФ, МФ, ТФ, ЕМФ, СФ, ФКСТ, ФЕТТ, ФаГИОПМ и ФА), филиалите в Пловдив и Сливен, и Колежа по машиностроене към ТУ – София по 32 дисциплини в бакалавърската степен и 16 дисциплини в магистърската степен.
Към катедрата са обособени и две лаборатории:


Катедра „Теория на механизмите и машините”

Преподавателите от катедрата обучават на български и английски език студенти от 9 факултета на ТУ – София (МТФ, МФ, ФТ, ЕМФ, СФ, ФКСТ, ФЕТТ, ЕФ и ФАИО) по 25 дисциплини в бакалавърската степен и 15 дисциплини в магистърската степен. Научните направления в катедрата са:


Научно-изследователска работа

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИТ