МТФ Прием 2011

В рамките на кандидат-студентската кампания 2019-2020 г. на ТУ-София МТФ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" по следните специалности:

 

Специалност: Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (КПТМ)

Код по ЕСТКМCADM
Образователно-квалификационна степенМагистър
Форма на обучениередовно и задочно обучение
Срок на обучение1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършванедипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство - без изравнително обучение.

 

Специалност: ДИГИГАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ДИТ)

Код по ЕСТК МMЕT
Образователно-квалификационна степенМагистър
Форма на обучениередовно и задочно обучение
Срок на обучение1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършванедипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
 За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство - без изравнително обучение.

 

Специалност: ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

Код по ЕСТК МЕЕСО
Образователно-квалификационна степен Магистър
Форма на обучение редовно и задочно обучение
Срок на обучение 1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от области 4. Природни науки, математика и информатика и  5. Технически науки - без изравнително обучение.

 

Необходими документи за кандидатстване

  Молба по образец
  Документ за завършено висше образование
  Платена такса за кандидатстване

 

СРОКОВЕ

Срок за подаване на документи: 01.09.2019 г. – 08.10.2019 г.
Класиране на кандидатите: 09.10.2019 г.
Обявяване на резултатите: 09.10.2019 г.
Записване: 10.10.2019 г. – 14.10.2019 г.
Начало на учебната година: 14.10.2019 г.

 

Справки и записвания: Технически университет – София, МТФ, блок 3, учебна канцелария на МТФ, каб. 3228, тел. 02 / 965-3611