МТФ Прием 2011

В рамките на кандидат-студентската кампания 2022-2023 г. на ТУ – София, ФИТ обявява прием на кандидат-студенти за обучение в образователно-квалификационната степен "магистър" по следните специалности:

Специалност: КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КПТМ)

Код по ЕСТК МCADM
Образователно-квалификационна степен Магистър
Форма на обучение редовно и задочно обучение
Срок на обучение 1 година за редовна и 1 година за задочна форма
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ – София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки и ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

Специалност: ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ДИТ)

Код по ЕСТК МMЕT
Образователно-квалификационна степен Магистър
Форма на обучение редовно и задочно обучение
Срок на обучение 1 година за редовна и 1 година за задочна форма
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ – София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки и ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

Специалност: ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

Код по ЕСТК МЕЕСО
Образователно-квалификационна степен Магистър
Форма на обучение редовно и задочно обучение
Срок на обучение 1 година за редовна и 1 година за задочна форма
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – София
  За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от области 4. Природни науки, математика и информатика и  5. Технически науки.

 

Необходими документи за кандидатстване

  Молба по образец
  Документ за завършено висше образование
  Платена такса за кандидатстване

 

СРОКОВЕ

Срок за подаване на документи: 01.09.2022 г. – 05.10.2022 г.
Класиране на кандидатите: 05.10.2022 г.
Обявяване на резултатите: 05.10.2022 г.
Записване: 06.10.2021 г. – 07.10.2022 г.
Начало на учебната година (ред.): 10.10.2022 г.
Начало на учебната година (зад.): 31.10.2022 г.

 

Справки и записвания: Технически университет – София, ФИТ, блок 3, учебна канцелария на ФИТ, каб. 3228, тел. 02 / 965-3611