МТФ Прием 2011

Специалност: КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КПТМ)

Код по ЕСТК ВCADM
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София

 

Специалност: ДИГИТАЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ДИТ)

Код по ЕСТК ВDIT
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София

 

 

Специалност: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИСИИ)

Код по ЕСТК ВISAI
Образователно-квалификационна степен Бакалавър
Форма на обучение редовно обучение
Срок на обучение 4 години
Завършване дипломна работа
Прием

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект (на български език)“, се образува, като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибави една от следните оценки:

  • най-високата от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

- математика, умножена по 3;
- или по физика, умножена по 3;
- или профилираща матура по математика, умножена по 3;
- или профилираща матура по физика, умножена по 3;

  • или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.
  •  

    Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността “Интелигентни системи и изкуствен интелект (на английски език)“ се образува съгласно посочената методика след успешно издържан зрелостен изпит (матура) по английски език, или признат сертификат за владеене на езика.

 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТУ – СОФИЯ ЗА ПРИЕМА И ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА

http://priem.tu-sofia.bg