МТФ Прием 2011

Специалност: МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)

Код по ЕСТК МMЕT
Образователно-квалификационна степен Магистър
Форма на обучение редовно и задочно обучение
Срок на обучение 1,5 години за редовна и 2 години за задочна форма
Завършване дипломна работа
Прием с конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София
За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство - без изравнително обучение.

 

Достъп до по-нататъшно обучение

Завършващите специалност “Машиностроителна техника и технологии” магистри могат да кандидатстват и да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ - София или в чужбина в подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Актуалност

МТФ поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения и много фирми. Затова обучението в специалността е съобразено с най-новите постижения в областта на технологиите, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Обща характеристика на обучението

Обучението в магистърска специалност “Машиностроителна техника и технологии” се осъществява по следните магистърски програми:


Образователни и професионални цели

Целта на магистърското обучение е да даде задълбочена подготовка по фундаментални дисциплини, като надстройка на изучаваните в ОКС „Бакалавър”. За постигане на по-голяма мобилност на завършилите магистри, се дава акцент на приложни дисциплини, които дават знания, умения и навици, съответстващи на съвременното ниво на развитие на технологиите и техниката. Успешно завършилите отделните програми магистри трябва:

Реализация на завършилите специалисти

Обучението по отделните магистърски програми от специалност “Машиностроителна техника и технологии” осигурява широка база от теоретични познания и практически умения за проектантска, изследователска и производствена дейност в областта на индустриалните технологии и техника, което позволява на завършилите да намират много добър прием в държавни и частни фирми в България и в чужбина. Завършилите тази специалност ще могат да: