МТФ Прием 2011

Специалност: Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

Код по ЕСТКМCADM
Образователно-квалификационна степенМагистър
Форма на обучениередовно и задочно обучение
Срок на обучение1 година за редовна и 1 година за задочна форма
Завършванедипломна работа
Приемс конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – София
За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ – София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки и ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

 

Достъп до по-нататъшно обучение

Завършилите програма “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с водещи фирми от индустрията за създаване на директна връзка на студентите с индустриалната среда.

Актуалност

Обучението в специалността е съобразено с най-съвременните CAD/CAM/CAE технологии и средства за тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство и управление на инженерна информация, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Обща характеристика на обучението

Обучението в магистърска специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” дава солидна и задълбочена подготовка както в основни дисциплини, така и в областта на най-съвременните компютърните средства и технологии на тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство, инженерните анализи и симулации и управление на инженерна информация и бази данни с цел ефективно проектиране на високотехнологични продукти и системи и развитие на технологични процеси за модерната индустрия. Завършилите магистър инженери ще имат подготовка по използване на методите и средствата на информационните технологии, интегрирани CAD/CAM/CAE и PLM системи и виртуалното инженерство в областта на индустрията, изследването и азвитието както на нови продукти и системи, така и на нови технологични процеси.


Образователни и професионални цели

Целта на магистърското обучение е да даде задълбочена подготовка по фундаментални дисциплини, като надстройка на изучаваните в ОКС „Бакалавър”. За постигане на по-голяма мобилност на завършилите магистри, се дава акцент на приложни дисциплини, които дават знания, умения и навици, съответстващи на съвременното ниво на развитие на CAD/CAM/CAE технологиите и техниката. Успешно завършилите тази програма магистри трябва:

Реализация на завършилите специалисти

Опитът показва, че машинни инженери получили задълбочена подготовка по използване на методите и средствата на информационните технологии, интегрирани CAD/CAM/CAE и PLM системи и виртуалното инженерство в областта на индустрията много успешно започват своята реализация в редица области като: малки и средни предприятия в сферата на инструменталното производство; предприятия в областта на производството на компоненти и възли за международния пазар; инженерингови фирми в областта на индустриалната автоматизация и вътрешно заводската логистика; производители на машини и съоръжения; развитие на нови продукти; консултантски компании и фирми, специализирани във внедряване на информационните технологии и CAD/CAM/CAE и PLM системи в предприятията. Не малка част от завършилите работят в европейски фирми с предприятия в България, както и в редица западно европейски фирми и институти в областта на компютърните технологии в индустрията.