МТФ Прием 2011

Машинно-Технологичен факултет - управление и канцеларии

Декан: проф. д-р инж. Георги ТОДОРОВ
Телефон: (02) 965 25 36
E-mail: gdt@tu-sofia.bg
Кабинет: 3232
Зам. Декан по Учебна дейност и международна интеграция: доц. д-р, д-р инж. мат. Яна СТОЯНОВА
Телефон: (02) 965 29 38
E-mail: yast@tu-sofia.bg
Кабинет: 4211А
Зам. Декан по научно-изследователска дейност: доц. д-р инж. Манахил ТОНГОВ
Телефон: (02) 965 34 75
E-mail: tongov@dir.bg
Кабинет: 3408
Зам. Декан по информационно осигуряване и студентски практики и стажове : доц. д-р инж. Александър ЦОКЕВ
Телефон: (02) 965 27 96
E-mail: alextz@tu-sofia.bg
Кабинет: 4534
Факултетен координатор за външни връзки и координация: доц. д.т.н. инж. мат. Николай НИКОЛОВ
Телефон: (02) 965 27 70
E-mail: nickn@tu-sofia.bg
Кабинет: 4536
Факултетен координатор за международни програми и програма "Еразъм+": гл. ас. д-р инж. Райна ДИМИТРОВА
Телефон: (02) 965 29 10
E-mail: r_dimitrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3209
Факултетен координатор за специалност "Инженерна екология": доц. д-р Анна ДИМИТРОВА
Телефон: (02) 965 27 06
E-mail: a_dimitrova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3530
Факултетен координатор за работа със студенти
и връзки с бизнеса:
гл. ас. инж. Стефан СТЕФАНОВ
Телефон: (02) 965 27 18
E-mail: shstefanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 3517
Факултетен координатор за финансова отчетност и планиране: доц. д-р инж. Антон МИХАЙЛОВ
Телефон: (02) 965 27 12
E-mail: amm@tu-sofia.bg
Кабинет: 3409
Факултетен координатор за кандидат-студентска кампания: доц. д-р инж. Христо КАРАМИШЕВ
Телефон: (02) 965 35 03
E-mail: hristo_karamishev@tu-sofia.bg
Кабинет: 3519
Факултетен координатор за звено "Учебна практика": доц. д-р инж. Вътко ДРАГАНОВ
Телефон: (02) 965 27 96
E-mail: vdrag@tu-sofia.bg
Кабинет: 4534

Факултетен координатор за работа с докторанти: гл. ас. д-р инж. Григор СТАМБОЛОВ
Телефон: (02) 965 25 52
E-mail: gstamb@tu-sofia.bg
Кабинет: 3524
Факултетен координатор за АЛУМНИ: доц. д-р инж. Костадин СТОИЧКОВ
Телефон: (02) 965 27 98
E-mail: kks@tu-sofia.bg
Кабинет: 4540А
Деканска канцелария:
маг. инж. Светлана Манджакова, Маргарита Петкова, каб. 3230,
тел. (++359 2) 965-22 82,
E-mail: mtf-k@tu-sofia.bg
Студентска канцелария:
Божана Митова, каб. 3228,
тел. (++359 2) 965-36 11,
E-mail: mtf-s@tu-sofia.bg

Адрес:
София 1000, бул. Климент Охридски № 8
Технически Университет – София, бл. 3, Машинно-технологичен факултет