МТФ Прием 2011

Катедра „Материалознание и технология на материалите”

Катедрата провежда обучение по дисциплините “Материалознание” и “Технология на материалите“ за студентите от ФА, ЕФ, ЕМФ, МФ, МТФ, СФ и ТФ. Нейни преподаватели водят курсове във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт и във Факултета за английско инженерно обучение.

Към катедрата функционира лаборатория НИЛ „Електрофизични технологии за термична обработка на металите”, ИЛ “Механични изпитвания на металите” и ИЛ “Трибология”.

Катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”

Преподавателите от катедрата обучават на български, немски и френски език студенти от 9 факултета на ТУ-София (МТФ, МФ, ТФ, ЕМФ, СФ, ФКСУ, ФЕТТ, ФаГИОПМ и ФА), филиалите в Пловдив и Сливен, и Колежа по машиностроене към ТУ София по 32 дисциплини в бакалавърската степен и 16 дисциплини в магистърската степен.
Към катедрата са обособени и две лаборатории:


Катедра „Теория на механизмите и машините”

Преподавателите от катедрата обучават на български и английски език студенти от 9 факултета на ТУ-София (МТФ, МФ, ТФ, ЕМФ, СФ, ФКСУ, ФЕТТ, ЕФ и ФАИО) по 9 дисциплини в бакалавърската степен и 5 дисциплини в магистърската степен. Научните направления в катедрата са: