Гл. ас. д-р инж. Явор Софронов от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата „Млад инженер на 2014-2015 г.” на ФНТС (2016)